Skip to main content

Relacions institucionals

ADECOSE, un paper clau al

sector assegurador espanyol

ADECOSE exerceix un paper clau en el sector, ja que és un interlocutor directe amb l’Administració, companyies asseguradores, associacions del sector o partits polítics per donar a conèixer les iniciatives sectorials d’implementació obligatòria.

El principal objectiu és influir es matèries legislatives de gran abast per al sector des de l’inici de l’elaboració, la qual cosa implica mantenir un contacte permanent amb els reguladors nacionals i europeus.

REUNIONS AMB GRUPS POLÍTICS

Exercim una actuació decisiva amb els grups polítics perquè les nostres propostes es tinguin en compte en una part important de la normativa relacionada amb el sector assegurador a Espanya. Per fer-ho, mantenim contactes periòdics amb els representants dels partits polítics, especialment els que estan adherits a la Comissió d’Economia i Empresa del Congrés dels Diputats i del Senat.

JUNTA CONSULTIVA D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS

ADECOSE ocupa un lloc privilegiat en l’anàlisi de la normativa del sector, ja que ostenta una vocalia de la Junta Consultiva d'Assegurances i Fons de pensions, una entitat que assessora al Ministeri d’Economia i Competitivitat en assumptes que afecten l’ordenació, supervisió i solvència de les assegurances privades, plans de fons de pensions i mediació d’assegurances privades.

ADECOSE a l’esfera internacional

La nostra Associació desenvolupa una destacada activitat a nivell europeu i internacional, el punt àlgid de la qual ha estat l’elecció del tresorer de l’Associació i representant de l’Àrea Internacional, Juan Ramón Pla, com a president de la Federació Europea d’Intermediaris d’Assegurances (BIPAR), així com la seva presència activa al Grup d’Interès d’Assegurances i Reassegurances en representació de BIPAR.

NORMATIVA

Un dels objectius de l’Associació és ser una part activa en la regulació que deriva de les institucions comunitàries, perquè aquesta s’adigui el màxim possible als interessos del sector. Per a fer-ho, ADECOSE forma part de la presidència i del Comitè de directors de BIPAR (Federació Europea d’Intermediaris d’Assegurances) i del Grup d’Interès d’Assegurances i Reassegurances de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA).

RED DE CONTACTOS

En un entorn cada cop més globalitzat, l’existència d’una xarxa internacional suposa un valor estratègic per als socis, que poden accedir a contactes professionals a l’exterior: BIPAR (Federació Europea d’Intermediaris d’Assegurances) i COPAPROSE (Confederació Panamericana de Productors d’Assegurances) i la WFII (Federació Mundial de Mediadors d’Assegurances).

ADECOSE és el referent en la mediació d’assegurances en assumptes internacionals

Juan Ramón Plá, el nostre tresorer, ostenta la presidència de la federació europea BIPAR i és l’únic espanyol que forma part del Grup d’Assegurances i Reassegurances de l’Autoritat Europea d’Assegurances (EIOPA).

Més informació