Skip to main content

Impulsem i participem en iniciatives del sector assegurador

Apostem per la innovació

Estàndard EIAC

EIAC és un estàndard d’intercanvi d’informació entre asseguradores i corredors, que normalitza totes les comunicacions entre asseguradores i corredors i millora la productivitat i competitivitat. Aquest sistema ofereix grans avantatges:

  • Proporciona una eficiència més gran, perquè redueix costs i millora la qualitat del servei.
  • Garanteix la fiabilitat de la informació que es comparteix entre corredories i asseguradores.
  • Permet disposar en temps real de les xifres de negoci de cada corredor.

Projecte CIMA

L’estàndard EIAC no seria possible sense la Plataforma de Connectivitat i Serveis CIMA, una plataforma bàsica per accelerar-ne la implantació, conèixer la situació real de l’ús d’aquest estàndard, verificar la qualitat de la informació que s’intercanvia i garantir el compliment dels formats i normes d’ús.

Impulsem la ‘Guia per al tractament de dades del client del corredor’

La Guia de Bones Pràctiques: Els “Principis sobre el tractament de dades de prenedors de l’assegurança en pòlisses intervingudes pel corredor d’assegurances a les entitats asseguradores” estableixen unes bases orientatives per al tractament de les dades dels prenedors de l’assegurança per part de les entitats asseguradores.

La majoria de les entitats asseguradores s’han adherit a aquesta Guia, l’objectiu de la qual és que la relació entre totes dues parts sigui transparent i de confiança, mantenint sempre la referència del corredor / corredoria davant del seu client.

Elaborem acords únics al mercat

Cartes de condicions

Aquests acords de col·laboració es negocien amb caràcter exclusiu per part d’ADECOSE amb asseguradores que representen el 90% de les primes intermediades pels socis i s’emmarquen en els pactes que acordin lliurement les asseguradores i corredories d’assegurances que regeixen les relacions entre totes dues parts tal com marca la normativa de distribució d’assegurances.

Les Cartes de condicions permeten que les asseguradores i corredories associades que voluntàriament les subscriguin estableixin uns principis bàsics d’actuació en un marc de confiança i seguretat jurídiques. Aquests contractes estableixen, entre altres fites, un criteri únic en el canvi de posició mediadora en una qüestió que suscita una controvèrsia tan gran.

Acord amb més de 60 asseguradores.

Increment de la seguretat jurídica.

Criteri en el canvi de posició mediadora.

Adaptació a la normativa de distribució.

Guías de sinistres

La Guia de Bones Pràctiques en la Gestió de Sinistres elaborada per ADECOSE estableix un decàleg d’obligacions per a les asseguradores i corredories de l’Associació. 

Aquesta guia implica l’obligació de complir amb unes determinades normes d’estructura, operativa i d’informació per a totes dues parts en la gestió del sinistre, amb l’única finalitat d’oferir el millor servei als clients.